luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Internet Säiten

D'Wuert vum Kand viru Geriicht 8. Juni 2022

De Service "Droits de l'enfant" organiséiert an Zesummenaarbecht mat Unicef Lëtzebuerg eng Konferenz ënnert dem Titel "La parole de l'enfant en justice: État des lieux et perspectives au Luxembourg".

Save the date_la parole de l’enfant en justice.pdf