luxembourg.lu   guichet.lu   gouvernement.lu   Aner Internet Säiten

Äert Kand ass elo an engem soziale Foyer oder an enger Fleegefamill ënnerbruecht. Dëse Foyer/dës Fleegefamill ass en Deel vun engem Betreiungsnetz fir Kanner a Famillen. Dës Hëllef, och bekannt ënnert dem Numm AEF („aide à l’enfance“), setzt sech aus enger Rei vu Servicer zesummen, déi Kanner an hir Famillen a psychosozialen Noutsituatiounen hëllefen.

Etant donné que votre enfant est placé dans une structure de l’AEF, vous vous demandez certainement ce qui va se passer pour votre enfant et pour vous en tant que parents. Tout dépend de la forme de l’accueil de votre enfant : est-il volontaire ou judiciaire ?

L’accueil est dit volontaire, s’il se fait à la demande ou avec l’accord des parents. Les parents conservent la possibilité d’organiser en concertation avec les services de l’aide à l’enfance, le déroulement de l’accueil et aussi le retour de l’enfant en famille.

L’accueil est dit judiciaire quand il est décidé par le juge de la jeunesse ou le Parquet. Il peut confier l’enfant à une famille d’accueil ou à un établissement au service de l’AEF.

Jee no Situatioun vum Kand an der Famill kann Äert Kand a verschiddene Strukturen ënner Dag kommen:

Noutopnam (AUSC/FADEP)

Il s’agit d’un premier accueil qui se déroule dans un centre spécialisé dans l’accueil urgent. Pendant le séjour de l’enfant un bilan est effectué en vue d’une orientation vers une famille d’accueil, un centre d’accueil ou un retour en famille.

D’Fleegefamill

D’Fleegefamill ass eng Famill, déi vum Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend kontrolléiert gëtt. Si bitt de Kanner e familiäert Ëmfeld, ouni allerdéngs di biologesch Elteren z’ersetzen.

De Centre d’accueil

Il offre un cadre de vie collectif, dans des petites unités de vie de 6 à 10 enfants, d’âges identiques ou diversifiés, mixte ou non. Une équipe de professionnels est chargée d’accompagner les enfants dans tous les temps de leur vie quotidienne (scolarité, loisirs, santé).

Um Ufank vum Openthalt gëtt mat den Elteren en „Opnamevertrag“ ënnerschriwwen. Dëse Vertrag bestëmmt niewent de Servicer, déi d’Kand wärend sengem ganzen Openthalt kritt, och d’Ziler vun der Betreiung am Alldag.

Kanner kommen am allgemengen an engem Centre d’accueil a Lëtzebuerg ënner Dag. Si kënnen awer och an engem Centre d’accueil am Ausland opgeholl ginn, wann d’Betreiung a Lëtzebuerg net ka garantéiert ginn, wann een di spezifesch Besoine vum Kand berécksiichtegt.

An all Centre d’accueil ginn d’Elteren informéiert iwwert di intern Virschrëfte vum Zenter a kréien och d’Kontaktdonnéeë vum Chef de Service oder vum Mataarbechter, dee fir d’Kand zoustänneg ass.

Verschidden Aktiounen am deegleche Liewe vun Ärem Kand gi vum Foyer oder vun der Fleegefamill entscheet. Dëst geschitt ëmmer am Intressi vum Kand. D’Mataarbechter beméien sech, Iech z’informéieren an di verschidde Moossnamen z’erklären, an Iech so wäit wéi méiglech un den Entscheedungen ze bedeelegen.

Les décisions qui vous concernent plus concrètement:

Vous êtes sollicité, pour autant que possible, de donner votre accord sur tous les actes (non usuels) relevant de l’autorité parentale : autorisation d’opérer, soins médicaux, orientation scolaire, contrat d’apprentissage…

Vous programmez ensemble avec les professionnels qui accompagnent vos enfants, les visites auprès de vos enfants ainsi que les retours le weekend dans votre famille. Concernant le retour définitif de votre enfant, s’il l’accueil est judiciaire, il doit être prononcé par le tribunal de la jeunesse.

Dir gitt ëm Är Meenung gefrot, wann et drëms geet, wouhin Äert Kand geet, wann et de Foyer muss wiesselen.

Vous êtes sollicité de signer le projet d’intervention de votre enfant, qui est établi par les professionnels pour mettre en place les aides adaptées à votre enfant et à votre famille.

Dës Lëscht ass net onbedéngt vollstänneg, mee si soll Iech en Iwwerbléck iwwert di Entscheedunge ginn, déi Dir weiderhin als Elteren treffe kënnt. Fir weider Informatioune went Iech w.e.g. un di Persoun, déi fir Äert Kand bei der Opnam zoustänneg ass.

Teams, déi fir Iech do sinn:

Au niveau de l’institution et des familles d’accueil:

Wann Äert Kand opgeholl gëtt, bleiwen d’Mataarbechter vum Foyer oder d’Mataarbechter, déi zoustänneg sinn, fir de Kontakt mat der Fleegefamill ze halen, op Wonsch mat Iech a Kontakt. Fäert net, Kontakt mat hinnen opzehuelen, wann Dir Froen zu Ärem Kand oder zu Ärer Familljesituatioun hutt.

Au niveau de l’Office national de l’enfance:

L’ONE est en charge d’apporter un soutien aux familles en détresse psycho-sociale et aussi de veiller à l’accueil d’enfants qui sont placés par leurs parents ou sur ordonnance du tribunal de la jeunesse. Les différentes mesures d’aide sont financées essentiellement par l’ONE. Une participation aux frais peut être demandée aux parents.

Wann Dir Froen zu der Betreiung vun Ärem Kand hutt oder wann Dir eng Ënnerstëtzung an Ärem Familljeliewe braucht, kënnt Dir Iech un den ONE wenden. E Mataarbechter aus der Kannerhëllef steet Iech gären zur Verfügung.

  • Wann Dir fannt, datt Dir schlecht betreit gitt, oder wann Dir Iech net genuch ënnerstëtzt fillt, wat Ären Ëmgang mat dem Foyer betrëfft, wou Äert Kand ënnerbruecht ass, oder mat dem Service, deen Äert Kand betreit;
  • Wann Dir d’Gefill hutt, datt Är Rechter als Elteren oder déi vum Kand verletzt ginn;

Dann hutt Dir d’Méiglechkeet, Iech un den ONE ze wenden, deen Iech an Ärer Situatioun kann ënnerstëtzen, ob et ëm eng fräiwëlleg Opnam geet, oder ëm eng Opnam, déi geriichtlech ordonéiert ginn ass. E Mataarbechter vum ONE, dee fir den Dossier vun Ärem Kand verantwortlech ass, kann Iech hëllefen an Iech erklären, wéi di Opnam ofleeft.

S’il s’agit d’une décision du tribunal de la jeunesse ou du parquet (mesure de garde provisoire ou jugement), vous pouvez en tant que famille d’origine aussi entamer des procédures judiciaires:

  • Am Fall vun enger provisorescher Moossnam fir d’Suergerecht an Appell beim Jugendgeriicht goen, no dem Artikel §27 vum Jugendschutzgesetz;
  • Dir kënnt no dem Artikel §37 vum Jugendschutzgesetz eng Ännerung oder d’Annuléierung vun der betreffender Moossnam ufroen;
  • Dir kënnt Iech vun engem Affekot berode loossen.

No dem Artikel 7 vum Gesetz iwwert d’Kanner- an d’Familljenhëllef, dat de 16.Dezember 2008 ugepasst gouf, kann d’Kand, dat schonn uerteelsfäeg ass, a seng Elteren déi Ënnerlagen ukucken, déi beim ONE agereecht goufen, besonnesch di administrativ an di sozialpedagogesch Dokumenter, déi a sengem perséinlechen Dossier archivéiert sinn.

Den Demandeur brauch kee berechtegten Intressi weisen an ass och net verflicht, seng Demande ze begrënnen. Di schrëftlech Demande, fir sech den Dossier unzekucken, muss folgend Donnéeën enthalen: Familljennumm (Gebuertsnumm), Virnumm, d’Stad oder d’Duerf, wou e gebuer ass, a Kontaktdonnéeë vum Demandeur.

D’Demande ass ze riichten un:

Office national de l’enfance

Michèle Bressanutti 
Directrice

33, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

E-mail : one@one.etat.lu
Fax : (+352) 24 77 36 – 99

E Rendezvous gëtt vum ONE virgeschloen. E Mataarbechter vum ONE steet dem Demandeur zur Verfügung, fir him beim Liese vum Dossier ze hëllefen. Den Demandeur muss fir dat Gespréich seng Carte d’identité matbréngen.

FAQ